Rozwód – skutki, orzeczenie winy, kto ponosi koszty? – Poradnik

Prawnik: pomoc w sprawie rozwodowej

Jedną z okoliczności zakończenia małżeństwa jest rozwód, czyli rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Można to uczynić składając pozew rozwodowy w sądzie okręgowym. O czym pamiętać decydując się na taki krok? Dowiedz się kiedy rozwód nie jest możliwy i kto ponosi jego koszty.

Kiedy rozwód nie jest możliwy?

Sąd może orzec rozwód w sytuacji, gdy pomiędzy stronami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia- przesłanki te musza występować łącznie. Rozkład pożycia można uznać za trwały, jeżeli małżonkowie już do niego nie powrócą. Natomiast zupełny rozkład występuje w wyniku utraty więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej.

Zdarzają się również sytuacje, ze mimo spełnienia wcześniejszych przesłanek sąd nie może orzec rozwodu, czyli istnieją tzw. „negatywne przesłanki rozwodu” należą do nich:

  1. Dobro wspólnych małoletnich dzieci.
  2. Zasady współżycia społecznego.
  3. Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa.

Należy także pamiętać o tym, że okoliczności spraw rozwodowych są różne. Nie ma jednej reguły według której proces jest oceniany – sąd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie.

Rozwód z orzeczeniem winy czy bez orzekania o winie?

Podczas procesu rozwodowego (zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) sąd ustala, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Rozstrzygając o winie za rozpad pożycia małżeńskiego, sąd może orzec, że:

  • oboje małżonkowie nie są winni rozpadu,
  • jedno z małżonków jest winne rozpadu małżeństwa,
  • oboje małżonkowie są winni.

Na żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, jednak tylko w sytuacji, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. Następują wówczas takie skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozpad małżeństwa.

Kto ponosi koszty rozwodu?

Osoba składająca pozew musi uiścić opłatę stałą w wysokości 600 zł – są to koszty sądowe obejmujące wpis stały. Jeżeli powód nie jest w stanie złożyć opłaty, może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

W skład kosztów sądowych wchodzą również koszty końcowe procesu. Funkcjonującą zasadą jest, że koszty postępowania sądowego ponosi strona przegrywająca sprawę. W sytuacji orzeczenia rozwodu z winy jednej ze stron, powód ten ponosi całość kosztów postępowania.

W przypadku orzeczenia rozwodu na wniosek obu stron, bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi połowę opłaty, którą uiścił w ramach wpisu.

Możliwe jest także zwolnienie z całości kosztów sądowy( wpisu stałego oraz kosztów końcowych procesu). W przypadku, gdy sąd zwolni wnioskodawcę z tego obowiązku, nie będzie on ponosił żadnych kosztów sądowych.

Przy kim zostają dzieci?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd ma obowiązek rozstrzygnąć w procesie rozwodowym o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Jeżeli małżonkowie nie pozostają w sporze, sąd kieruje się ich wnioskami – w przeciwny wypadku  nie uwzględnia propozycji stron.

Podejmując decyzję sąd bierze pod uwagę, który z rodziców już po rozstaniu sprawuje stałą opiekę nad dzieckiem. W celu ustalenia relacji rodziców z małoletnim może skierować ich do Rodzinnego Ośrodka – Diagnostyczno Konsultacyjnego. Opina RODK jest pomocna, jednak nie jest ona wiążąca. Sąd może także zapytać o zdanie samego dziecka, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. W praktyce jednak takie sytuacje zdarzają się rzadko.

Podejmując decyzję sąd ma na uwadze dobro dziecko, dlatego konieczne jest zbadanie, czy któreś z rodziców nie ma „dysfunkcji”. Zaliczyć do nich można uzależnienie od różnego typu używek, czy problemy zdrowotne uniemożliwiające prawidłowa opiekę nad dzieckiem.

Skutki rozwodu

Prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo daje prawo do powrotu do poprzedniego nazwiska i   zawarcia nowego związku małżeńskiego. Małżonkowie nie dziedziczą po sobie. Powstaje również rozdzielność majątkowa i od tej pory każdy z małżonków zarabia na własny majątek osobisty.