Zmiana prawa – uprawnienia konsumenta także dla przedsiębiorcy

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa nowelizująca przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, która przyznała przedsiębiorcom prawa konsumentów w relacjach z innymi przedsiębiorcami.

JAK BYŁO ?

Dotychczas (do 01.01.2021r.) prawa ochronne związane z nabyciem towaru lub usługi przysługiwały konsumentowi, czyli każdej osobie fizycznej, która dokonuje nabycia towaru lub usługi, w przypadku gdy osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej, albo prowadzi, ale nabycie nie jest związane z tą działalnością, czyli nabywa „nie na fakturę”.

JAK JEST ?

Aktualnie (od 01.01.2021r.) prawa ochronne otrzymały również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące nabycia towaru lub usługi związanej bezpośrednio z tą działalnością, w sytuacji gdy nabywany towar lub usługa nie ma dla takiej osoby zawodowego charakteru.

Zmiana odpowiada na potrzebę objęcia ochroną przedsiębiorców – osób fizycznych, które co prawda dokonują zakupu w związku z prowadzoną działalnością, ale zakup ten dotyczy usługi lub towaru, co do których nie są „zawodowcami”, specjalistami. Intencją ustawodawcy było przydzielenie uprawnień konsumenta przedsiębiorcy, który dokonuje nabycia towaru lub usługi, co do którego nie dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do oceny przedmiotu transakcji.

Przykład: zakup dokonany przez przedsiębiorcę – fryzjera, który kupuje do salonu ekspres do kawy.

W myśl nowych rozwiązań, przedsiębiorcy od 01.01.2021r. będzie przysługiwać:

OCHRONA PRZED KLAUZULAMI ABUZYWNYMI

W praktyce zatem przedsiębiorca dokonujący zakupu „na fakturę”, jeśli zakup nie ma charakteru zawodowego, korzystać będzie z ochrony przed klauzulami niedozwolonymi. Powyższe oznacza, że taki przedsiębiorca nie będzie w żaden sposób związany postanowieniami ww. umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają jego interesy.

PRAWO DO RĘKOJMI ZA WADY

W świetle nowych regulacji przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą mogli, tak samo jak konsumenci, zareklamować zakupiony towar w ramach rękojmi w okresie 2 lat od momentu jego wydania (w przypadku nieruchomości 5 lat). Omawiana kategoria przedsiębiorców będzie mogła korzystać z domniemania istnienia wady fizycznej w momencie wydania rzeczy, jeśli została ona stwierdzona w ciągu roku. Z kolei krótszy — roczny — termin dochodzenia praw z tytułu rękojmi obowiązuje w przypadku towarów używanych, ale o skróconym terminie przedsiębiorca musi być poinformowany przez sprzedawcę jeszcze przed zawarciem umowy.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Po zmianie prawa, przedsiębiorcy będzie również przysługiwać uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów. Należy pamiętać, że w sytuacji gdy sprzedawca nie poinformuje dokonującego zakupu przedsiębiorcy o prawie odstąpienia od umowy, ten będzie miał prawo do odstąpienia od umowy nawet w ciągu 12 miesięcy.

Nowelizacja stwarza dla wszystkich sklepów internetowych potrzebę:

  • uaktualnienia regulaminów sprzedaży,
  • dostosowania wzorców umów (jeśli są stosowane),
  • zachowania obowiązku informacyjnego – chociażby o prawie odstąpienia od umowy,
  • przeprowadzenia zmian zmian w obowiązujących wewnątrz organizacji procedurach rozpatrywania reklamacji.

Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z nami.

Dostosujemy Twoją stronę internetową do nowej rzeczywistości prawnej.
Pomożemy Ci odróżnić zawodowy charakter zakupu Twojego Klienta.