Polityka prywatności RODO.

Wsparcia prawnego zawsze udziela doświadczony radca prawny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia RODO jestem zobligowana przekazać kilka informacji dotyczących przetwarzania przeze mnie Państwa danych osobowych. Informuję zatem, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: KATARZYNA PAWLAK – radca prawny wpisany na Okręgową Listę Radców Prawnych we Wrocławiu pod nr WR – 2100, która świadczy pomoc prawną na podstawie ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (dalej „ADO” lub „Kancelaria”), prowadząc działalność gospodarczą InterLegis Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Pawlak, ul. Strzegomska 42AB, Wrocław 53-611, NIP: 899-239-29-86, tel. 791 039 777.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ UZASADNIONE INTERESY

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez Kancelarię:

 • w celu: 1) udzielenia odpowiedzi na zadane Kancelarii pytanie, 2) podjęcia działań na Pana/Pani żądanie czy też 3) zawarcia umowy z Panem/Panią przez Kancelarię. Podanie danych jest dobrowolne, a zatem w konsekwencji odmowy podania danych osobowych nie dojdzie do udzielenia odpowiedzi, podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, czy też zawarcia umowy.
 • w związku ze świadczoną pomocą prawną przez Kancelarię na rzecz Klientów,
 • jako dane osób współpracujących przy realizacji umowy zawartej /zawieranej/negocjowanej z Kancelarią. Dane w zakresie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, dane podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje) pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, z którym zawarliśmy/zawieramy/negocjujemy umowę.

Podanie danych jest wymogiem umownym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu wykonania umowy/zawarcia umowy/negocjacji umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio, w zależności od celów wskazanych powyżej, przez Kancelarię na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO lub art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i zgodnie z ich treścią. Dane mogą być również przetwarzane – jako uzasadnione interesy ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
 2. dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
 3. dane identyfikacji podatkowej;
 4. dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
 5. dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
 6. dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
 7. dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług.

Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją. Przetwarzanie Pani/Pana danych może następować w sposób zautomatyzowany (przykładowo w systemach informatycznych), ale nie jest przeprowadzane przez Kancelarię profilowanie.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Dane Pana/Pani mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy lub na podstawie postanowień umowy zawartej z Kancelarią dotyczy to m.in.:

 1. współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
 2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 3. podmioty świadczące usługi: informatyczne oraz nowych technologii, płatnicze, księgowo- finansowe, pocztowe oraz kurierskie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Kancelaria może jednak zlecać wykonanie określonych usług, bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza EOG. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

 1. celem wykonania umowy/umów – przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy lub do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 3. celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. wymagany okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne, prawo do ich uzupełnienia, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w celach, co do których wyraziła Pani/ Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – https://uodo.gov.pl/pl/p/prezes-iurzad, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e mail: kancelaria@uodo.gov.pl, w przypadku naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

DANE KONTAKTOWE

We wszystkich sprawach dotyczących Polityki prywatności, przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych, jak również realizacji opisanych wyżej praw, prosimy o kontakt na podane niżej dane kontaktowe.

Świadczeniem pomocy prawnej
zajmujemy się zawodowo od ponad 16 lat.

Podstawą współpracy z naszymi Klientami jest terminowość wykonywania zleceń oraz stały i bezpośredni kontakt z radcą prawnym prowadzącym sprawę. 

Jak do nas trafić?

Cookie Consent with Real Cookie Banner