ZASADY WSPÓŁPRACY

K ancelaria Prawna INTERLEGIS oferuje wsparcie prawne zarówno dla osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych. Zapewniamy zaangażowanie oraz czytelne reguły w relacjach z naszymi Klientami.

Na podstawie blisko 10 - letnich doświadczeń opracowaliśmy poniższe zasady współpracy. Mają one charakter ogólny. W każdym przypadku szczegóły współpracy ustalamy indywidualnie zgodnie z potrzebami oraz możliwościami Klienta.

Modelowy przebieg współpracy z Kancelarią INTERLEGIS:

 • Współpracę zwykle rozpoczyna kontakt telefoniczny z Państwa strony oraz umówienie spotkania w biurze Kancelarii przy ul. Sokolniczej 34/38/2 we Wrocławiu.
 • Podczas spotkania omawiamy problem prawny i ustalamy możliwe sposoby jego rozwiązania (porada prawna), kolejno ustalamy termin wykonania usługi prawnej oraz wysokość wynagrodzenia dla Kancelarii.

 • Jeśli po spotkaniu nie są Państwo zainteresowani zleceniem usługi prawnej Kancelarii to nasza współpraca na tym etapie dobiega końca.
 • Jeśli są Państwo zainteresowani zleceniem usługi prawnej naszej Kancelarii to następuje podpisanie umowy zlecenia oraz pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy. Z dokumentami tymi można zapoznać się poza Kancelarią i dostarczyć podpisane w dogodnym dla Państwa terminie.
 • Kancelaria przystępuje do realizacji zlecenia po otrzymaniu podpisanej umowy zlecenia z pełnomocnictwem oraz po zapłacie ustalonej części lub całości wynagrodzenia.
 • Pomoc prawną w naszej Kancelarii zawsze otrzymują Państwo od doświadczonego radcy prawnego, który zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów dotyczących Klienta i jego spraw - pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.

WYNAGRODZENIE KANCELARII

W ynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie z Klientem po dokonaniu analizy stanu faktycznego oraz otrzymanej dokumentacji. Wysokość wynagrodzenia zależy od zawiłości sprawy, oczekiwanego terminu realizacji zlecenia, przewidywanego nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu.

Kancelaria stosuje dwa modele zapłaty wynagrodzenia:

 • zapłata całości wynagrodzenia za kompleksowe poprowadzenie danej sprawy (np. rozwodowej) lub
 • zapłata wynagrodzenia każdorazowo po wykonaniu danej części zlecenia, np. zapłata za przygotowanie pozwu, kolejno zapłata za uczestnictwo w rozprawie, itp. Stawki za poszczególne etapy zlecenia ustalane są w umowie z Kancelarią.
Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków niezależnych od Kancelarii, a ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy, tj. opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych lub kosztów dojazdu poza Wrocław.


UBEZPIECZENIE OC

K ancelaria objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na sumę 100.000 EUR oraz dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na sumę 250.000 EUR.Negocjacje i umowy

N a Państwa zlecenie radca prawny z naszej Kancelarii przeprowadzi negocjacje w zakresie każdej transakcji albo sporu, przeanalizuje lub przygotuje każdy dokument, umowę lub inne niezbędne pismo, np. porozumienie, czy wypowiedzenie umowy oraz wyjaśni konsekwencje prawne analizowanych lub tworzonych dokumentów. Rolą naszej Kancelarii jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa prawnego zawsze gdy Klient poczuje, że potrzebne jest mu wsparcie radcy prawnego.

Kancelaria Prawna INTERLEGIS ma wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu i tworzeniu dokumentów związanych z:

 • podziałem wspólnego majątku małżonków, ustalaniem warunków opieki nad dzieckiem (w tym również istnienia obowiązku alimentacyjnego),
 • zabezpieczeniem spadku, nabyciem spadku, podziałem majątku spadkowego, zachowkiem,
 • przekształceniem, zabudową lub zakupem nieruchomości; w tym także od firm deweloperskich,
 • windykacją roszczeń albo ochroną dłużnika w postępowaniu sądowym lub komorniczym,
 • nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów zlecenia i o dzieło,
 • dochodzeniem odszkodowań,
 • komercjalizacją powierzchni biurowych i handlowych,
 • najmem oraz świadczeniem usług dla lokali mieszkalnych,
 • tworzeniem, wdrażaniem i opieką powdrożeniową rozwiązań informatycznych,
 • przekazywaniem, czy udzielaniem praw do autorskich utworów,
 • finansowaniem inwestycji budowalnych, w tym również inwestycji deweloperskich.

Reprezentacja przed Sądem

R adca prawny Katarzyna Pawlak uprawniona jest do występowania jako Państwa pełnomocnik procesowy przed każdym:

 • sądem cywilnym lub karnym (Sąd Rejonowy, Okręgowy, Apelacyjny),
 • Sądem Najwyższym lub Trybunałem Konstytucyjnym,
 • sądem administracyjnym (np. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym) lub organem administracji publicznej (np. Gminą, czy ZUS),
 • komornikiem lub prokuratorem,
 • osobą prywatną lub firmą.

Priorytetem Kancelarii jest indywidualne podejście do procesu sądowego naszego Klienta. Na usługę reprezentacji w procesie, np. sądowym składa się:

 • przygotowywanie i składanie pism sądowych,
 • odbieranie pism sądowych oraz pism od przeciwnika sporu i odpowiadanie na przedstawione w nich argumenty,
 • uczestnictwo w rozprawach (z Państwa udziałem lub samodzielnie w Państwa zastępstwie),
 • składanie środków odwoławczych, tj. zażaleń i apelacji (w razie podjęcia takiej decyzji przez Klienta),
 • ponadto, bierzemy udział w gromadzeniu materiału dowodowego (np. na podstawie pełnomocnictwa przeglądamy akta spraw, wnioskujemy do właściwych instytucji o konieczne dokumenty),
 • uzgadniamy z Klientem taktykę procesową mając na uwadze jego słuszny interes oraz bieżące potrzeby i możliwości,
 • na bieżąco przekazujemy Państwu wszystkie informacje o przebiegu postępowania sądowego,
 • w rozprawach sądowych uczestniczą Państwo jedynie, gdy taki obowiązek wynika wyraźnie z wezwania sądowego. W innych sytuacjach na rozprawie zastępuje Państwa radca prawny z naszej Kancelarii,
 • wszystkie działania podejmujemy mając na względzie starania, aby uczestnictwo w procesie, w tym wizyty w Sądzie nie potęgowały u Państwa niepotrzebnego stresu.

W razie gdyby potrzebowali Państwo jedynie doraźnej pomocy w procesie sądowym - oferujemy przygotowanie każdego pisma sądowego, np. pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosku, sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty, albo apelacji, czy zażalenia.

Kancelaria Prawna INTERLEGIS świadczy pomoc prawną na terenie całej Polski.DORADZTWO PRAWNE

K ancelaria Prawna INTERLEGIS udziela porad prawnych, które mogą mieć formę jednorazowej pomocy przy konkretnym problemie prawnym (np. w jaki sposób odrzucić niechciany spadek) lub kompleksowej pomocy przy prowadzeniu określonej sprawy (np. doradztwo prawne przy zakupie i finansowaniu zakupu nieruchomości).

W każdym przypadku porada poprzedzona jest analizą sytuacji prawnej Klienta oraz zgromadzonej dokumentacji. Uważamy, że jest to podstawowy warunek rzetelnej i uczciwej pomocy prawnej.

UWAGA: Nie udzielamy ogólnych porad telefonicznych, ani porad oderwanych od konkretnego przypadku prawnego. Uważamy, że taka forma doradztwa z dużym prawdopodobieństwem zadziała na niekorzyść Klienta.

Kancelaria przeprowadza również szkolenia dla zorganizowanych grup, np. w obrębie firmy naszego Klienta.

Zapraszamy do kontaktu i odwiedzin naszego biura, które znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Sokolniczej 34/38.