POMOC PRAWNA DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH

K ancelaria Prawna INTERLEGIS oferuje wsparcie prawne dla osób prywatnych, zarówno w postaci usług doradczych (porady prawne, analiza i tworzenie dokumentów), jak również kompleksowej pomocy prawnej w danej sprawie (np. reprezentacja w sądzie). Osobom prywatnym radca prawny, poza pomocą prawną, zapewnia wsparcie i zrozumienie oraz indywidualne podejście do problemu.

Oferujemy również doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych, zarówno w postaci stałej obsługi prawnej, jak i doraźnego wsparcia przy konkretnych projektach biznesowych. Uważamy, że bezpieczeństwo prawne przedsiębiorcy jest jednym z podstawowych filarów jego sukcesu finansowego. Udzielając pomocy prawnej uwzględniamy biznesowy kontekst sprawy oraz indywidualne potrzeby i oczekiwania Klienta.

Komunikacja z Kancelarią odbywa się w klarownym i zrozumiałym języku, nie nadużywamy żargonu prawniczego, co czyni współpracę bardziej efektywną, pozwala budować zaufanie i partnerstwo.


OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE RADCY PRAWNEGO, TAJEMNICA RADCOWSKA I UBEZPIECZENIE OC

W szystkie czynności z zakresu doradztwa prawnego świadczone są osobiście przez radców prawnych oraz objęte są zawodową tajemnicą radcowską. Oznacza to, że radca prawny jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Klienta i jego spraw, niezależnie od źródła tych informacji oraz formy ich utrwalenia - pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Przy świadczeniu usług kierujemy się obowiązującym Kodeksem Etyki Radców Prawnych przyjętym w drodze uchwały Nr 3/2014 z dnia 22 listopada 2014r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Kancelaria Prawna INTERLEGIS objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na sumę 100.000 EUR oraz dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na sumę 250.000 EUR.

HONORARIUM

H onorarium Kancelarii Prawnej INTERLEGIS uzależnione jest od merytorycznej zawiłości sprawy, oczekiwanego przez Klienta terminu realizacji zlecenia, przewidywanego nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu. Honorarium radcy prawnego ustalane jest indywidualnie z Klientem, po dokonaniu wstępnej analizy stanu faktycznego oraz otrzymanej dokumentacji.

Reprezentacja Klienta przed sądem, bądź organem egzekucyjnym, czy administracyjnym odbywa się po udzieleniu pełnomocnictwa i podpisaniu umowy o zastępstwo procesowe, która określa m.in. obowiązki Kancelarii oraz wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Z prowadzeniem sprawy przed sądem lub innym organem często związane są wydatki niezależne od Kancelarii. Wynagrodzenie Kancelarii Prawnej INTERLEGIS nie obejmuje wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy, tj. opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych lub kosztów dojazdu poza Wrocław.


POMOC PRAWNA NA KOSZT SKARBU PAŃSTWA

J ednocześnie podkreślamy, że jeśli nie są Państwo w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia za pomoc radcy prawnego bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny, nasza Kancelaria może w Państwa imieniu wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu ze wskazaniem naszego radcy prawnego jako pełnomocnika w sprawie. W razie pozytywnego rozstrzygnięcia tej kwestii przez Sąd, Kancelaria Prawna INTERLEGIS reprezentuje Państwa bezpłatnie na koszt Skarbu Państwa.Negocjacje i umowy

N a Państwa zlecenie radca prawny z naszej Kancelarii przeprowadzi negocjacje w zakresie każdej transakcji albo sporu, przeanalizuje lub przygotuje każdy dokument, umowę lub inne niezbędne pismo, np. porozumienie, czy wypowiedzenie umowy oraz wyjaśni konsekwencje prawne analizowanych lub tworzonych dokumentów. Rolą naszej Kancelarii jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa prawnego zawsze gdy Klient poczuje, że potrzebne jest mu wsparcie radcy prawnego.

Kancelaria Prawna INTERLEGIS ma wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu i tworzeniu dokumentów związanych z:

 • podziałem wspólnego majątku małżonków, ustalaniem warunków opieki nad dzieckiem (w tym również istnienia obowiązku alimentacyjnego),
 • zabezpieczeniem spadku, nabyciem spadku, podziałem majątku spadkowego, zachowkiem,
 • przekształceniem, zabudową lub zakupem nieruchomości; w tym także od firm deweloperskich,
 • windykacją roszczeń albo ochroną dłużnika w postępowaniu sądowym lub komorniczym,
 • nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów zlecenia i o dzieło,
 • dochodzeniem odszkodowań,
 • komercjalizacją powierzchni biurowych i handlowych,
 • najmem oraz świadczeniem usług dla lokali mieszkalnych,
 • tworzeniem, wdrażaniem i opieką powdrożeniową rozwiązań informatycznych,
 • przekazywaniem, czy udzielaniem praw do autorskich utworów,
 • finansowaniem inwestycji budowalnych, w tym również inwestycji deweloperskich.

Mediacja i sąd

K ancelaria Prawna INTERLEGIS oferuje możliwość przeprowadzenia przedsądowej mediacji mającej na celu polubowne rozstrzygnięcie konfliktu lub zgodne ustalenie optymalnych dla stron warunków ugody.

Ponadto, reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych z zakresu:

 • prawa cywilnego (np. spory z deweloperami, sprawy rodzinne lub spadkowe),
 • prawa gospodarczego (spory z lub między przedsiębiorcami),
 • prawa pracy (np. zakazy konkurencji, wypowiadanie umów, odszkodowania),
 • prawa nieruchomości (najem, sprzedaż, darowizna, podziały),
 • w sprawach ubezpieczeniowych (w tym renty i emerytury funkcjonariuszy),
 • w sprawach administracyjnych (np. sprawy związane z prawem budowalnym, opłatami i podatkami lokalnymi).

Priorytetem Kancelarii jest indywidualne podejście do procesu sądowego naszego Klienta. Radca prawny w toku sprawy na bieżąco przekazuje Państwu wszystkie informacje o jej przebiegu, wspólnie uzgadniamy taktykę procesową oraz bierzemy udział w gromadzeniu materiału dowodowego. Wszystkie nasze działania podejmujemy mając na względzie starania, by uczestnictwo w procesie, w tym wizyty w Sądzie nie potęgowały u Państwa niepotrzebnego stresu.

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane w związku z pomocą prawną udzielaną przez nasza Kancelarię objęte są zawodową tajemnicą radcowską.

Kancelaria Prawna INTERLEGIS świadczy pomoc prawną na terenie całej Polski.


DORADZTWO PRAWNE

K ancelaria Prawna INTERLEGIS udziela porad prawnych, które mogą mieć formę jednorazowej pomocy przy konkretnym problemie prawnym (np. w jaki sposób odrzucić niechciany spadek) lub kompleksowej pomocy przy prowadzeniu określonej sprawy (np. doradztwo prawne przy zakupie i finansowaniu zakupu nieruchomości).

W każdym przypadku porada poprzedzona jest analizą sytuacji prawnej Klienta oraz zgromadzonej dokumentacji. Uważamy, że jest to podstawowy warunek rzetelnej i uczciwej pomocy prawnej.

UWAGA: Nie udzielamy ogólnych porad telefonicznych, ani porad oderwanych od konkretnego przypadku prawnego. Uważamy, że taka forma doradztwa z dużym prawdopodobieństwem zadziała na niekorzyść Klienta.

Kancelaria przeprowadza również szkolenia dla zorganizowanych grup, np. w obrębie firmy naszego Klienta.

Zapraszamy do kontaktu i odwiedzin naszego biura, które znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Sokolniczej 34/38.