POMOC PRAWNA DLA BIZNESU I OSÓB PRYWATNYCH

K ancelaria oferuje doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych, zarówno w postaci stałej obsługi prawnej, jak i doraźnego wsparcia przy konkretnych projektach biznesowych. Uważamy, że bezpieczeństwo prawne przedsiębiorcy jest jednym z podstawowych filarów jego sukcesu finansowego. Udzielając pomocy prawnej uwzględniamy biznesowy kontekst sprawy oraz indywidualne potrzeby i oczekiwania Klienta.

Wiemy również jak trudne sprawy mogą pojawić się w życiu osobistym lub zawodowym osoby, która nie prowadzi swojej firmy. W takim przypadku, poza pomocą prawną, zapewnimy wsparcie i zrozumienie, którego potrzebuje Klient prywatny. Osobom prywatnym radca prawny zapewnia usługi doradcze (porady prawne, analiza i tworzenie dokumentów), jak również kompleksową pomoc prawną w przedstawionej nam sprawie (np. reprezentacja w sądzie).

Wsparcie prawne, którego udzielamy naszym Klientom opieramy na trzech filarach: rzetelna analiza problemu, pełne zaangażowanie i racjonalne rozwiązania.

Komunikacja z Kancelarią odbywa się w klarownym i zrozumiałym języku, nie nadużywamy żargonu prawniczego, co w naszej ocenie czyni współpracę bardziej efektywną, pozwala budować zaufanie i partnerstwo.


OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE RADCY PRAWNEGO, TAJEMNICA RADCOWSKA I UBEZPIECZENIE OC

W szystkie czynności z zakresu doradztwa prawnego świadczone są osobiście przez radców prawnych we Wrocławiu oraz objęte są zawodową tajemnicą radcowską. Przy świadczeniu usług kierujemy się obowiązującym Kodeksem Etyki Radców Prawnych przyjętym w drodze uchwały Nr 3/2014 z dnia 22 listopada 2014r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Kancelaria objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na sumę 100.000 EUR (sto tysięcy euro). Jest również objęta dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na sumę 250.000 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro).

HONORARIUM

H onorarium Kancelarii uzależnione jest od merytorycznej zawiłości sprawy, oczekiwanego przez Klienta terminu realizacji zlecenia, przewidywanego nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu. Honorarium radcy prawnego ustalane jest indywidualnie z Klientem, po dokonaniu wstępnej analizy stanu faktycznego oraz otrzymanej dokumentacji.

Reprezentacja Klienta przed sądem, bądź organem egzekucyjnym, czy administracyjnym odbywa się po udzieleniu pełnomocnictwa i podpisaniu umowy o zastępstwo procesowe, która określa m.in. obowiązki Kancelarii oraz wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Z prowadzeniem sprawy przed Sądem lub innym organem związane są niezależne od Kancelarii opłaty. Wynagrodzenie Kancelarii nie obejmuje wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy, tj. kosztów opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych lub kosztów dojazdu do Sądu znajdującego się poza siedzibą Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu.


POMOC PRAWNA Z URZĘDU NA KOSZT SKARBU PAŃSTWA

J ednocześnie podkreślamy, że jeśli nie są Państwo w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia za pomoc radcy prawnego bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny, nasza Kancelaria może w Państwa imieniu wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu ze wskazaniem naszego radcy prawnego jako pełnomocnika w sprawie. W razie pozytywnego rozstrzygnięcia Sądu w tej kwestii, Kancelaria reprezentuje Państwa bezpłatnie na koszt Skarbu Państwa.Negocjacje i umowy

N a Państwa zlecenie nasz radca prawny z wrocławskiej Kancelarii przeprowadzi negocjacje w zakresie każdej transakcji albo sporu. Przeanalizujemy lub kompleksowo przygotujemy każdą umowę, wniosek lub inne niezbędne pismo, np. wezwanie do zapłaty, czy wypowiedzenie umowy najmu. Ponadto, zawsze wyjaśniamy Państwu możliwe konsekwencje analizowanych lub tworzonych dokumentów. Rolą naszej Kancelarii jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa prawnego zawsze gdy Klient poczuje, że potrzebne jest mu wsparcie nie tylko prawnika, ale radcy prawnego.

Jako radcy prawni mamy wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu i tworzeniu dokumentów związanych z:

 • podziałem majątku spadkowego, wspólnego majątku małżonków przy rozwodzie, ustalaniem warunków opieki nad dzieckiem (w tym również istnienia obowiązku alimentacyjnego);
 • dochodzeniem odszkodowań;
 • windykacją roszczeń albo ochroną dłużnika w postępowaniu sądowym lub komorniczym;
 • zakupem, przekształceniem lub zabudową nieruchomości;
 • nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów zlecenia i o dzieło;
 • tworzeniem, wdrażaniem i opieką powdrożeniową rozwiązań informatycznych;
 • przekazywaniem, czy udzielaniem praw do autorskich utworów;
 • komercjalizacją powierzchni biurowych i handlowych;
 • najmem oraz świadczeniem usług dla lokali mieszkalnych;
 • finansowaniem inwestycji budowalnych, w tym również inwestycji deweloperskich.

Mediacja i sąd

K ancelaria oferuje możliwość przeprowadzenia przedsądowej mediacji mającej na celu polubowne rozstrzygnięcie konfliktu lub zgodne ustalenie optymalnych dla stron warunków ugody.

Ponadto, w sytuacji gdy nie uda się rozstrzygnąć sporu na drodze polubownej, reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych z zakresu:

 • prawa cywilnego (w tym rodzinnego, spadkowego);
 • prawa gospodarczego;
 • prawa nieruchomości;
 • w sprawach pracowniczych;
 • w sprawach ubezpieczeniowych;
 • w sprawach administracyjnych (np. związanych z prawem budowalnym).

Priorytetem Kancelarii jest indywidualne podejście do procesu sądowego naszego Klienta. Mimo że miastem, w którym znajduje się Kancelaria Radcy Prawnego jest Wrocław, prowadzimy mediacje w całej Polsce. Radca Prawny w toku sprawy na bieżąco przekazuje Państwu wszystkie informacje o jej przebiegu, wspólnie uzgadniamy taktykę procesową oraz bierzemy udział w gromadzeniu materiału dowodowego. Wszystkie nasze działania podejmujemy mając na względzie starania, by uczestnictwo w procesie, w tym wizyty w Sądzie nie potęgowały u Państwa niepotrzebnego stresu.

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane w związku z pomocą prawną udzielaną przez nasza Kancelarię objęte są zawodową tajemnicą radcowską.


DORADZTWO I SZKOLENIA

K ancelaria udziela pomocy prawnej we Wrocławiu i poza nim, osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym, w tym z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego (w tym rodzinnego, spadkowego), prawa usług IT, prawa nieruchomości oraz w sprawach pracowniczych, ubezpieczeniowych lub administracyjnych (np. związanych z prawem budowalnym). Doradztwo prawne polegać może na kompleksowej obsłudze części lub całości Państwa działalności gospodarczej, a także na pomocy prawnej w jednostkowym zagadnieniu prawnym naszego Klienta – zarówno przedsiębiorcy jak i osoby prywatnej. Porad prawnych udzielamy w oparciu o informacje i dokumenty przekazane przez naszych Klientów, bądź na Państwa zlecenie samodzielnie zdobywamy dokumenty konieczne do analizy problemu.

Kancelaria przeprowadza również szkolenia indywidualne oraz dla zorganizowanych grup, np. w obrębie firmy naszego Klienta. Mamy doświadczenie szkoleniowe w zakresie:

 • formułowania i zawierania umów o świadczenie usług;
 • najmu lokali komercyjnych i mieszkalnych;
 • procesu wdrażania oprogramowania komputerowego w środowisku firmy;
 • praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy;
 • efektywnej współpracy między działem prawnym, a innymi działami firmy.