Mediacje w sprawach cywilnych – jak przebiegają i ile kosztują?

mediacje wrocław

Mediacja jest jedną z możliwych form prawnego rozwiązywania sporów. Ma ona dobrowolny charakter i opiera się na dążeniu do osiągnięcia pewnego rodzaju kompromisu. Niejednokrotnie takie rozwiązanie pozwala na oszczędzenie sporej sumy pieniędzy oraz czasu, który poświęcilibyśmy na długotrwałe postępowanie przed sądem. Instytucja mediacji została sformułowana w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

Kto może skorzystać z mediacji?

Każdy, kto wdał się w spór z inną osobą lub podmiotem i chciałby rozwiązać tę sytuację w sposób pokojowy. Mediacja sprawdzi się w przypadku sporów o zapłatę, podziału majątku, rozwodu lub separacji, ustalenia zasad kontaktu z małoletnimi dziećmi, naprawienia szkody, wyrządzonej przez sprawcę przestępstwa, sporów z pracodawcą i wielu innych.

Forma przeprowadzenia mediacji

Zgodnie z kodeksową regulacją mediację prowadzi się na trzy możliwe sposoby. Po pierwsze – na podstawie umowy o mediację. Po drugie – na podstawie postanowienia sądu, kierującego strony do mediacji. Po trzecie natomiast – poprzez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła stosowny wniosek. Sami wybieramy formę, która najbardziej nam odpowiada. Przed wszczęciem postępowania należy przede wszystkim określić przedmiot mediacji i osobę mediatora.

Kim jest mediator?

Rolę mediatora może pełnić każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Ważne jest to, że funkcji tej nie może pełnić czynny zawodowo sędzia. Sądy posiadają stałą listę mediatorów, ale można również skorzystać
z usług innych osób. Warto starannie dokonać wyboru, ponieważ mediator będzie miał ogromny wpływ na wynik sprawy. Podstawową cechą, jaką powinien posiadać nasz mediator jest bezstronność.

Jak przebiega mediacja?

Strony wybierają osobę mediatora, która przeprowadzi całe postępowanie. Będzie on dążył do polubownego rozwiązania sporu poprzez wykorzystanie różnych metod negocjacji oraz pomoc
w formułowaniu propozycji ugodowych przez poszczególne strony konfliktu. Postępowanie mediacyjne, w odróżnieniu od sądowego, nie jest jawne. A zatem o naszym problemie i przebiegu negocjacji nikt się nie dowie.

Ile kosztuje mediacja?

W kontekście mediacji należy pamiętać, że skorzystanie z usług mediatora wiąże się
z koniecznością poniesienia kosztów, oscylujących w granicach 2000 zł. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to dużo, ale pamiętajmy, że finalny koszt postępowania przed sądem wraz
z kosztami zastępstwa procesowego z pewnością będzie zdecydowanie wyższy.

Warto podjąć próbę polubownego załatwienia sporu. Pozwoli nam to na oszczędzenie czasu, nerwów i pieniędzy. Z kolei ugoda zawarta przed mediatorem zostanie zatwierdzona przez sąd
i może stanowić samodzielny tytuł wykonawczy, a zatem dokument, z którym możemy udać się bezpośrednio do komornika i egzekwować należności w drodze egzekucji.