Majątek wspólny małżonków, czyli co?

Zawarcie związku małżeńskiego z zasady powoduje powstanie między małżonkami więzi finansowej – tzw. ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Ustawowa wspólność majątkowa obejmuje wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabyli w czasie trwania wspólności – zarówno nabyte razem, jak i przez jednego z małżonków. Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Pozostałe składniki tworzą tzw. majątki osobiste każdego z małżonków. Są to:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Majątek osobisty nie podlega podziałowi. Można natomiast żądać rozliczenia nakładów z i na majątek osobisty.

Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z nami.

Pomożemy Ci ustalić skład majątku wspólnego, podejmiemy negocjacje z małżonkiem w sprawie podziału majątku, a jeśli nie przyniesie to pożądanych rezultatów, będziemy reprezentować Cię w sądzie.

Cookie Consent with Real Cookie Banner