Kredyt frankowy (CHF) – klauzule niedozwolone.

Podczas procesu z bankiem naszym celem jest wyeliminowanie z umowy kredytowej zapisów, które pozwalają bankowi na powiązanie wysokości kapitału kredytu i wysokości raty z bankowym kursem waluty obcej – są to tzw. klauzule niedozwolone (abuzywne).

Istnieje również możliwość żądania unieważnienia umowy kredytu w całości.

Poniżej prezentujemy przykłady klauzul niedozwolonych, jakie można znaleźć w umowach kredytowych:

 „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg. kursu sprzedaży CHF w tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 11:00.”

„W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.” (§ 8 ust 3 Regulaminu kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej […] S.A. – dalej Regulamin).”

 „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w banku […] w dniu uruchomienia kredytu lub transzy (§ 2 ust 2 Umowy o kredyt hipoteczny – dalej Umowa).”

„Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji”.

 „Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki. Wysokość ustalonego oprocentowania może ulec zmianie w przypadku zmiany o co najmniej 0,25 punktu procentowego jednego z niżej wymienionych czynników

  1. stawek WIBOR
  2. stopy procentowej bonów skarbowych 52-tygodniowych
  3. stopy redyskonta weksli NBP
  4. stopy procentowej kredytu lombardowego NBP
  5. wysokość stopy rezerw obowiązkowych

Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem wejścia w życie w bankach Uchwały Banku zmieniającej wysokość stopy procentowej”.

Jeśli w Państwa umowie znajdują się takie lub podobne klauzule to oznacza, że istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od banku kredytującego inwestycję.

Jeśli w umowie są inne klauzule i macie Państwo wątpliwość, czy można traktować je jako niedozwolone to zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym Katarzyną Pawlak celem analizy Państwa umowy kredytowej.

Cookie Consent with Real Cookie Banner