Kredyt frankowy (CHF) – koszty postępowania sądowego.

Z postępowaniem sądowym przeciwko bankom związane są następujące koszty:

OPŁATA SĄDOWA OD POZWU – płatna na konto Sądu

Wysokość opłaty sadowej od pozwu zależy od wysokości dochodzonego roszczenia. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych:

 • do kwoty 20.000,00 zł. – opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30,00 zł. i nie więcej niż 1.000,00 zł.
 • ponad kwotę 20.000,00 zł. – opłata sądowa zawsze wynosi 1.000,00 zł.

Przykład:
Pozew z roszczeniem na kwotę 12.000,00 zł. = opłata sądowa 600,00 zł.
Pozew z roszczeniem na kwotę 21.000,00 zł. = opłata sądowa 1.000,00 zł.
Pozew z roszczeniem na kwotę 60.000,00 zł. = opłata sądowa 1.000,00 zł.

OPŁATA OD PEŁNOMOCNICTWA – płatna na konto Urzędu Miasta lub Gminy

Ponadto, na konto właściwego Urzędu Miasta lub Gminy (ze względu na miejsce złożenia dokumentu pełnomocnictwa) należy wpłacić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO ZA WYKONANIE SPECJALISTYCZNEJ OPINII – płatne na konto Sądu

Proces sądowy związany z kredytem frankowym wymaga specjalistycznej wiedzy rachunkowo – bankowej. Wiedzę taką posiadają niezależni eksperci umieszczeni na listach biegłych sądowych. Dla udowodnienia zasadności i wysokości żądania nie wystarczą same twierdzenia i wyliczenia ujęte w pozwie. Konieczne jest zwrócenie się do Sądu z wnioskiem o wydanie profesjonalnej opinii przez biegłego sądowego.

Wniosek taki powinien złożyć kredytobiorca, który kieruje żądanie przeciwko bankowi.

Sąd akceptując wniosek ustala wysokość zaliczki na poczet wysokości końcowego wynagrodzenia biegłego. Zwykle jest to kwota 1000,00 – 1500,00 zł. Pozostała kwota wynagrodzenia biegłego do czasu zakończenia procesu pokrywana jest tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, a następnie wchodzi w skład kosztów procesu, które rozliczane są po zakończeniu postępowania sądowego i obciążają stronę przegrywającą sprawę. Najczęściej końcowy koszt opinii biegłego nie przekracza kwoty 2.500 zł.

WYNAGRODZENIE KANCELARII

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie z Klientem po analizie sprawy.

W skład wynagrodzenia Kancelarii wchodzi przede wszystkim koszt zastępstwa procesowego przed Sądem.

Wysokość zastępstwa procesowego regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i uzależniona jest od wysokości dochodzonego w postępowaniu sądowym roszczenia:

 • roszczenie do 500,00 zł – 90,00 zł;
 • powyżej 500,00 zł do 1.500,00 zł – 270,00 zł;
 • powyżej 1.500,00 zł do 5.000,00 zł – 900,00 zł;
 • powyżej 5.000,00 zł do 10.000,00 zł – 1.800,00 zł;
 • powyżej 10.000,00 zł do 50.000,00 zł – 3.600,00 zł;
 • powyżej 50.000,00 zł do 200.000,00 zł – 5.400,00 zł;
 • powyżej 200.000,00 zł do 2.000.000,00 zł – 10.800,00 zł;
 • powyżej 2.000.000,00 zł do 5.000.000,00 zł – 15.000,00 zł;
 • powyżej 5.000.000,00 zł – 25.000,00 zł.

KOSZTY PRAWNIKA BANKU

W razie przegrania sporu sądowego Sąd może zasądzić obowiązek zwrotu na rzecz Banku kosztów prawnika według przedstawionej powyżej tabeli wynagrodzenia.

Wszystkie poniesione koszty procesu: opłaty sądowe i skarbowe, koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych, wynagrodzenie pełnomocnika, a także inne wydatki, które mogą pojawić się w procesie, po zakończeniu procesu podlegają sumowaniu i obciążają stronę przegrywającą.

Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z nami.

Pomożemy Ci w negocjacjach z bankiem, a jeśli nie przyniesie to pożądanych rezultatów, będziemy reprezentować Cię w sądzie.

Cookie Consent with Real Cookie Banner